Ångerrätt

Ångerrätt

En konsument är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som inte i första hand kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange några skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utnämnd tredje part som inte är transportör tog det sista godset i besittning. För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss (Mr. Ebrahim Ghazanfar, via langrain 30E, Klausen 39043, 39043 Klausen39+ 3923400761, e-postadress: ghazanfaribrahim17@gmail.com) med hjälp av ett tydligt brev skickat.g. per post eller e-post) om ditt beslut att häva detta avtal. Du kan använda det bifogade avbokningsformuläret, även om detta inte är obligatoriskt. Du kan också använda avbokningsformuläret eller ett annat tydligt uttalande på vår webbplats https://splashblasters.at/pages/widerrufsbelehrung Fyll i och skicka in elektroniskt. Om du använder detta alternativ kommer vi omedelbart att skicka dig en bekräftelse (t.ex. via e-post) på mottagandet av en sådan återkallelse. För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om ditt utnyttjande av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du säger upp detta avtal kommer vi att återbetala till dig alla betalningar som tagits emot från dig, inklusive leveranskostnader (förutom extra kostnader som beror på att du väljer en annan leveransmetod än den billigaste standardleverans som vi erbjuder) som ska återbetalas omedelbart och kl. senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter till följd av denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har visat att du har skickat tillbaka varan, beroende på vilket som inträffar först. Du måste returnera eller överlämna varorna omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om din uppsägning av detta avtal till huvudkontorets adress Via Langrain, 30/E 39043 Chiusa BZ Italia. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjortondagarsperioden har gått ut. Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du ansvarar endast för eventuell värdeförlust på varan om denna värdeförlust beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktionalitet.

Uteslutning eller för tidig utgång av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte för avtal

- för leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars produktion ett individuellt urval eller beslut av konsumenten är avgörande eller som tydligt är anpassade till konsumentens personliga behov;
- för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;
- för leverans av alkoholdrycker, vars pris överenskoms vid avtalets ingående, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars nuvarande värde beror på fluktuationer på marknaden över vilken företagaren har inget inflytande;
- för leverans av tidningar, tidskrifter eller tidskrifter med undantag för prenumerationsavtal.

Ångerrätten upphör att gälla i förtid för kontrakt

- för leverans av förseglade varor som inte är lämpliga för retur av hälso- eller hygienskäl om deras försegling har tagits bort efter leverans;
- för leverans av varor om de på grund av sin natur var oskiljaktigt blandade med andra varor efter leverans;
- att leverera ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i en förseglad förpackning om förseglingen har tagits bort efter leverans.

§7 Uppsägningsblankett

Exempel på avbokningsformulär

(Om du vill säga upp avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.)

Vid:
GBROTHERS SRLS
Ebrahim Ghazanfar
via langrain 30E
IT-39043 Klausen
Mejla ghazanfaribrahim17@gmail.com

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

________________________________________________

Beställd den (*)/mottagen den (*)

__________________

Namn på konsument(er)

________________________________________________

Adress till konsumenten/konsumenterna


________________________________________________

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast för pappersavisering)

__________________

Datum

__________________
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.